Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

ovenor
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viaAstralEmerald AstralEmerald
ovenor
Jeśli spotyka Cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromlovvie lovvie viasoundofsilence soundofsilence
ovenor
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
ovenor
9786 4530
malo istotne
Reposted frompankamien pankamien viaszaaatan szaaatan
ovenor
5833 f197
Reposted fromgket gket viaszaaatan szaaatan
ovenor
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viaszaaatan szaaatan
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

ovenor
6827 2dbe
Reposted fromtfu tfu viaszaaatan szaaatan
ovenor
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszaaatan szaaatan
ovenor
Reposted fromfriends friends viaszaaatan szaaatan
ovenor
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaszaaatan szaaatan
ovenor
6457 5f81 500
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen vianoisetales noisetales
ovenor
ovenor
7344 2b9f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
ovenor
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianoisetales noisetales
ovenor
5168 10ec 500
Reposted frommieteq mieteq vianoisetales noisetales
8841 4c7c 500

fleur-de-maladie:

i think im overqualified for this position

2724 6ae2

rudescience:

gif87a-com:

Ejecting a floppy disk in space

1.44MB of wheeee.

Reposted frombryandbj bryandbj vianoisetales noisetales
ovenor
2609 7100
Reposted fromphilipp philipp vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl